algemene voorwaarden cursussen

algemene voorwaarden CREA cursussen

inschrijven voor een CREA cursus

De inschrijving voor CREA cursussen staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder. CREA hanteert prijzen en voorwaarden voor verschillende categorieën. Afhankelijk daarvan krijg je wel of geen korting en heb je wel of geen voorrang bij inschrijven (zie onder over de voorrangsregel). Inschrijven voor cursussen kan via deze website of persoonlijk bij het secretariaat: ma t/m vr 9.00-17.00 uur.

prijscategorieën bij CREA cursussen

 • student
  Je bent voor CREA student wanneer je voltijd onderwijs volgt aan een MBO, HBO of WO instelling of deeltijdstudent bent aan de UvA of HvA. Let op: PhD kandidaten van de UvA/HvA vallen onder medewerker UvA/HvA.
  prijs: je krijgt 50% korting op de reguliere cursusprijs. De prijs staat bij elke cursus vermeld.
  voorrang: ja
 • jong-alumnus UvA/HvA
  Je bent voor CREA in seizoen 2019-2020 jong-alumnus UvA/HvA als je ná 1 september 2014 bent afgestudeerd aan de UvA of HvA. De datum op je diploma is leidend.
  prijs: je krijgt 25% korting op de reguliere cursusprijs.
  voorrang: ja
 • oud-alumnus UvA/HvA
  Je bent voor CREA in seizoen 2019-2020 oud-alumnus UvA/HvA als je vóór 1 september 2014 bent afgestudeerd aan de UvA of HvA. De datum op je diploma is leidend.
  prijs: je krijgt 25% korting op de reguliere cursusprijs.
  voorrang: nee
 • medewerker UvA/HvA
  Wanneer je bij de start van een cursus aantoonbaar werkzaam bent bij de UvA of HvA. Ook PhD kandidaten van de UvA/HvA vallen binnen deze categorie.
  prijs: je krijgt 25% korting op de reguliere cursusprijs.
  voorrang: nee
 • overigen
  Iedereen die niet binnen één van de bovenstaande categorieën valt
  prijs: je betaalt de reguliere cursusprijs.
  voorrang: nee

wat is de voorrangsregel?

Voor de najaarscursussen geldt tot 1 september een voorrangsregel voor de volgende twee categorieën: studenten van alle onderwijsinstellingen en recent afgestudeerden van de UvA en HvA. Zij mogen zich eerder voor cursussen inschrijven dan anderen. Voor de voorjaarscursussen geldt deze voorrang tot 1 januari. Hier lees je tot welke categorie je behoort. Bij de zomercursussen is er geen voorrangsregel.

wat is een najaarscursus, voorjaarscursus of zomercursus?

De najaarscursussen starten vanaf september, de voorjaarscursussen starten vanaf februari. De zomercursussen starten in juli en augustus. Bij elke cursus staat in welk seizoen de cursus valt.

controle inschrijving

 • Studenten moeten op de eerste cursusbijeenkomst een geldige collegekaart overleggen of een bewijs van inschrijving om aan te tonen dat ze student zijn.
 • Alle afgestudeerden UvA/HvA moeten een kopie van hun bul laten zien (mag ook een duidelijke scan of foto op de telefoon zijn). De datum op het diploma is leidend om te bepalen of je tot jong-alumnus of tot de oud-alumnus categorie behoort.
 • Medewerkers UvA / HvA moeten een geldig document laten zien waaruit blijkt dat zij professioneel aan één van deze twee instellingen verbonden zijn.

taal

CREA biedt cursussen aan in het Nederlands (NL), in het Engels (EN) en cursussen die openstaan voor iedereen (NL/EN). Houd er bij de laatste categorie rekening mee dat de docent mogelijk les geeft in beide talen, zodat iedereen alles kan volgen. Kijk goed onder welke categorie jouw cursus valt (zie het vlaggetje in het blokje met cursusinformatie).

annulering en restitutie

 • Als er voor een bepaalde cursus onvoldoende aanmeldingen zijn, kan CREA besluiten de cursus te annuleren. Bij niet doorgaan van de cursus krijgt de cursist zo spoedig mogelijk bericht. Het deelnemersgeld wordt dan teruggestort.
 • CREA behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in het cursusrooster.
 • Wanneer een cursus of cursusdeel door omstandigheden, daaronder tevens begrepen maatregelen van de overheid, niet kan doorgaan, wordt het deelnemersgeld naar rato terugbetaald.
 • Annulering door een cursist kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang ontvangt de cursist het volledige bedrag terug. De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus is CREA gerechtigd het volledige deelnemersgeld in rekening te brengen en wordt er geen deelnemersgeld teruggestort.
 • Indien een cursist na een auditie (indien van toepassing) niet is toegelaten wordt het deelnemersgeld teruggestort.
 • In geval van ziekte of verhindering van een docent wordt de les óf door een vervangende docent gegeven óf aan het einde van de cursusperiode ingehaald. De inhaalles kan op een andere dag en tijd plaatsvinden.

ingangseis

 • Indien aan een cursus ingangseisen zijn verbonden en CREA constateert dat de cursist hier niet aan voldoet, heeft CREA het recht de cursist uit te schrijven of, als dat mogelijk is, in een andere cursus te plaatsen. Bij overplaatsing naar een andere cursus wordt een eventueel verschil in cursusprijs verrekend. Bij uitschrijving wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Voor een cursus die reeds is gestart kun je je niet meer inschrijven.

afwezigheid cursist

Als een cursist niet aanwezig kan zijn tijdens de les, dient hij/zij dit telefonisch door te geven aan de balie.

fotografie en video-opnames

Tijdens cursussen en presentaties kunnen foto’s en video-opnamen gemaakt worden voor publicitaire doeleinden, zoals folder, flyer, poster, website, dag- en weekbladen. Als je hiertegen voorafgaand aan de cursus geen schriftelijk bezwaar aantekent (CREA, t.a.v. cursusadministratie, Nieuwe Achtergracht 170, WV Amsterdam o.v.v. de cursus waaraan je deelneemt) gaat CREA er vanuit dat je hiermee akkoord gaat. Uiteraard kun je ter plekke aan de fotograaf kenbaar maken of je al dan niet gefotografeerd wenst te worden.

vragenlijst

Aan het einde van de cursus ontvang je een vragenlijstje. Beantwoorden van de vragen helpt ons bij het verbeteren van onze activiteiten.

door cursisten gemaakte werken

Door cursisten gemaakte werken worden tot uiterlijk 3 weken na afloop van de cursus bewaard.

aansprakelijkheid

CREA is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen/zoekraken van eigendommen en goederen van cursisten.

CREA is niet aansprakelijk voor schade van cursisten ten gevolge van het niet, of niet geheel kunnen verzorgen van cursussen, vanwege overmacht. Hieronder wordt ook verstaan maatregelen die CREA moet of vanuit haar verantwoordelijkheid meent te moeten nemen, om de gezondheid en/of veiligheid van de cursisten en medewerkers van CREA zoveel als mogelijk is te borgen.

voorbehoud

Aan eventuele fouten in het publiciteitsmateriaal kunnen geen rechten worden ontleend.

X