Kies Meiprintversie

mei vindt dat de Universiteit van Amsterdam zich bewust moet zijn van de maatschappelijke functie die zij vervult als kennisinstelling. De Universiteit van Amsterdam moet zich onder meer richten op het opleiden tot zelfstandige individuen die een kritisch en analytisch denkvermogen bezitten. Deze individuen spelen op hun beurt, dankzij een goede opleiding en de mogelijkheid tot het doen van wetenschappelijk onderzoek, een belangrijke rol in de maatschappij.

mei wil dat de Universiteit van Amsterdam kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbiedt, zodat academische kennis op een inspirerende manier wordt overgedragen. De kwaliteit van het onderwijs is belangrijk en maatregelen die de Universiteit van Amsterdam neemt moeten dan ook altijd eerst worden bezien in het licht van kwaliteitsverbetering.

mei ziet dat studeren meer is dan alleen het standaard curriculum volgen. Een inspirerende en uitdagende omgeving met voldoende ruimte tot het ontwikkelen van verschillende vaardigheden is van essentieel belang. Dit, gecombineerd met voldoende interactie tussen docenten en studenten, draagt bij aan het ontwikkelen van een kritisch en analytisch denkvermogen van studenten. Hiertoe moet de Universiteit van Amsterdam een hechte academische gemeenschap vormen.

mei vindt dat de Universiteit van Amsterdam onderwijs en onderzoek moet faciliteren volgens het ‘eerst voor, dan door’ principe. Dat wil zeggen dat de Universiteit van Amsterdam zorg dient te dragen voor een gunstig academisch klimaat, opdat van studenten en docenten een actieve bijdrage ten aanzien van het universitair onderwijs en onderzoek mag worden verwacht.

mei wil tegelijkertijd dat de Universiteit van Amsterdam zich bewust is van haar voorbeeldfunctie, die voortkomt uit haar rol als kennisinstelling binnen de maatschappij; de Universiteit van Amsterdam dient dan ook duurzaam en verantwoord te handelen.

mei beoogt een Universiteit van Amsterdam die primair denkt in doelen. Plannen, voorstellen en maatregelen moeten louter gebruikt worden om deze doelen na te streven en niet verheven worden tot een doel op zich. Het nastreven van deze doelen is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom wil mei een betere samenwerking tussen en binnen bestuurlijke- en medezeggenschapsorganen aan de Universiteit van Amsterdam.

mei stelt zich ten doel de Universiteit van Amsterdam naar bovenstaande idealen vorm te geven.

mei verenigt enthousiaste en betrokken studenten en biedt deze de gelegenheid om zelf bij te dragen aan een betere Universiteit van Amsterdam. Daartoe brengt mei onder andere haar gedachtegoed in de studentenraden via haar actieve raadsleden. Door studenten te interesseren in en te betrekken bij mei en de Universiteit van Amsterdam, draagt mei zelf ook bij aan een sterke academische gemeenschap.

mei kiest dus voor kwaliteit.

Zie: http://kiesmei.nl/wp/