Voorwaarden inschrijvingprintversie

Voorwaarden inschrijving
De inschrijving voor CREA cursussen staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder. CREA hanteert verschillende tarieven voor verschillende categorieën:

- studenten
- medewerkers / afgestudeerden UvA en HvA
- overigen

Je bent voor CREA student wanneer je voltijd onderwijs volgt aan een MBO, HBO of WO instelling. Deeltijdstudenten aan de UvA of HvA vallen óók onder deze categorie.

Voorrangsregel studenten tot 1 september
Voor de najaarscursussen geldt tot 1 september een voorrangsregel voor alle studenten. Ook medewerkers / afgestudeerden van de UvA en HvA zich kunnen inschrijven voor nieuwe cursussen. Alle overigen kunnen zich vanaf 1 september inschrijven.

Controle inschrijving
Studenten moeten op de eerste cursusbijeenkomst een geldige collegekaart overleggen of een bewijs van inschrijving om aan te tonen dat ze student zijn. Afgestudeerden moeten een kopie van hun bul laten zien en medewerkers UvA / HvA een geldig document waaruit blijkt dat zij professioneel aan één van deze twee instellingen verbonden zijn.

Annulering en restitutie
  • LET OP: voor zomercursussen gelden andere voorwaarden. Deze staan hier.
  • Als er voor een bepaalde cursus onvoldoende aanmeldingen zijn, kan CREA besluiten de cursus te annuleren. Bij niet doorgaan van de cursus krijgt de cursist zo spoedig mogelijk bericht. Het deelnemersgeld wordt dan teruggestort.
  • CREA behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in het cursusrooster.
  • Wanneer een cursus of cursusdeel door omstandigheden niet kan doorgaan, wordt het deelnemersgeld naar rato terugbetaald.
  • Annulering door een cursist kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang ontvangt de cursist het volledige bedrag terug. De datum van ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus is CREA gerechtigd het volledige deelnemersgeld in rekening te brengen en wordt er geen deelnemersgeld teruggestort.
  • Indien een cursist na een auditie (indien van toepassing) niet is toegelaten wordt het deelnemersgeld teruggestort.
  • In geval van ziekte of verhindering van een docent wordt de les óf door een vervangende docent gegeven óf aan het einde van de cursusperiode ingehaald. De inhaalles kan op een andere dag en tijd plaatsvinden.

Ingangseis
Indien aan een cursus ingangseisen zijn verbonden en CREA constateert dat de cursist hier niet aan voldoet, heeft CREA het recht de cursist uit te schrijven of, als dat mogelijk is, in een andere cursus te plaatsen. Bij overplaatsing naar een andere cursus wordt een eventueel verschil in cursusprijs verrekend. Bij uitschrijving wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

Afwezigheid cursist
Als een cursist niet aanwezig kan zijn tijdens de les, dient hij/zij dit telefonisch door te geven aan de balie.

Fotografie en video-opnames
Tijdens cursussen en presentaties kunnen foto's en video-opnamen gemaakt worden voor publicitaire doeleinden, zoals folder, flyer, poster, website, dag- en weekbladen. Als je hiertegen voorafgaand aan de cursus geen schriftelijk bezwaar aantekent (CREA, t.a.v. cursusadministratie, Nieuwe Achtergracht 170, WV Amsterdam o.v.v. de cursus waaraan je deelneemt) gaat CREA er vanuit dat je hiermee akkoord gaat. Uiteraard kun je ter plekke aan de fotograaf kenbaar maken of je al dan niet gefotografeerd wenst te worden.

Nieuwsbrief
CREA geeft een maandelijkse nieuwsbrief uit. Zo blijf je op de hoogte van alle activiteiten. Elke cursist krijgt dit CREA nieuws automatisch toegstuurd. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je onderaan de nieuwsbrief aangeven dat je je wilt uitschrijven.

Vragenlijst
Aan het einde van de cursus ontvang je een vragenlijstje. Beantwoorden van de vragen helpt ons bij het verbeteren van onze activiteiten.

Door cursisten gemaakte werken
Door cursisten gemaakte werken worden tot uiterlijk 3 weken na afloop van de cursus bewaard.

Aansprakelijkheid
CREA is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen/zoekraken van eigendommen en goederen van cursisten.